Εξοπλισμός

• Κλίβανοι Απλοί και Επωαστικοί
• Πιπέττες Μηχανικές, Πιπέττες πολυκάναλες
• Καταψύκτες -30oC, -86oC, -152oC
• Επωαστικοί Αναδευτήρες
• Φυγόκεντροι
• Ανακινητήρες – Vortex
• Θάλαμοι νηματικής ροής
• Υδατόλουτρα
• Συσκευές ηλεκτροφόρησης (οριζόντιας, κάθετης)
• Ζυγοί
• Μικροσκόπια, Στερεοσκοπικά μικροσκόπια
• Αγωγιμόμετρα
• Αποστακτήρες
• Διαθλασίμετρα
• Θερμαντικοί μανδύες (απλοί και με ανάδευση)
• Θερμαινόμενες πλάκες
• Λουμινόμετρα
• Φωτόμετρα και πλυστικά elisa
• Συσκευές PCR/ REAL TIME PCR
• Συσκευές διήθησης
• Συσκευή προσδιορισμού σημείου τήξης
• Ομογενοποιητές υψηλής πίεσης, τροφίμων (stomacher)
• Πεχάμετρα
• Πυκνόμετρα
• Θολερόμετρα
• Ιξωδόμετρα
• Οξυγονόμετρα
• Πολωσίμετρα
• Τιτλοδότες

Η εταιρεία μας στον εξοπλισμό σας προσφέρει τεχνική υποστήριξη, επισκευές, συντήρηση για τον εργαστηριακό σας εξοπλισμό.